Dwaze vader, vader wil omgang

Omgangsregeling

Een kind over wie de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen behoudt na echtscheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders.

Ouders moeten in geval van een beëindiging huwelijk of beëindiging samenleving met elkaar afspraken maken over de regeling die zij ten opzichte van hun kinderen treffen. De ouders bepalen samen welke regelingen zij het meest in het belang van hun kind/kinderen vinden. Ouders kunnen met elkaar afspreken dat de kinderen hun hoofdverblijf bij een van beide ouders hebben en een omgangs/zorgregeling met de andere ouder. Er zijn omgangsregelingen van een weekend per veertien dagen en een verdeling van de schoolvakanties en de feestdagen bij helfte, maar er zijn ook regelingen waarin de kinderen praktisch ieder weekend of een aantal dagen per week bij de ander ouder verblijven. De leeftijd van een kind kan van belang zijn voor de mogelijkheden tot omgang. Een heel jong kind van bijvoorbeeld nog geen half jaar oud heeft andere behoeften dan een kind van 15 jaar oud. Ouders kunnen natuurlijk ook een co-ouderschapregeling met elkaar afspreken. De ouders dienen de gemaakte afspraken op te nemen in een ouderschapsplan.

Als het de ouders niet gelukt om met elkaar afspraken te maken, dan kunnen zij een verzoek bij de rechter indienen en de rechter vragen om over de vast te stellen zorg/omgangsregeling een beslissing te nemen. Bij de te nemen beslissing door de rechter staat altijd het belang van het kind voorop.

In uitzonderlijke situaties kan de rechter ook het recht op omgang ontzeggen, bijvoorbeeld indien de omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind of anderszins in strijd is de zwaarwegende belangen van het kind.
De rechter zal een kind dat 12 jaar of ouder is horen. De mening van het kind kan invloed hebben op de beslissing van de rechter.

Ons kantoor kan u begeleiden bij het maken van afspraken over een vast te stellen zorgregeling, welke regeling bijvoorbeeld opgenomen kan worden in een ouderschapsplan. Ook kunnen we u op een deskundige wijze bijstaan in het voeren van een procedure over de vast te stellen zorgregeling.

Informatieregelingen

De ouder die met het gezag belast is, is verplicht om de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen van de belangrijke gebeurtenissen ten aanzien van hun kind/kinderen. Ook dient de met het gezag belaste ouder de niet met het gezag belaste ouder te informeren over belangrijke beslissingen die over hun kind/kinderen worden genomen. De niet met het gezag belaste ouder heeft dus recht op informatie. Deze verplichting kan ook door de rechter worden vastgesteld. Ons kantoor kan u op deskundige wijze hier in bijstaan.