echtscheiding met kind of kinderen ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en zorgvuldige scheiding ingevoerd. Uit deze wet blijkt dat ouders onder andere in geval van een echtscheiding een ouderschapsplan dienen op te stellen.

In het ouderschapsplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen:

  • de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen
  • de wijze waarop de ouders voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen
  • de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen (informatieverschaffing)
  • tenslotte dient in het ouderschapsplan vermeld te worden of en op welke wijze de kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan zijn betrokken

De ouders die met elkaar de wijze van de zorg- en opvoedingstaken dienen te verdelen dienen te bepalen op welk adres hun kind(eren) ingeschreven worden. Het hoofdverblijf van de kinderen dient bepaald te worden. Verder dient in het ouderschapsplan vermeld te worden welke omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het kind/de kinderen dient te worden vastgesteld. Er kunnen natuurlijk ook afspraken over een co-ouderschapregeling in het ouderschapsplan worden gemaakt.

De ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind. Ouders kunnen een kinderalimentatie met elkaar overeenkomen. De ouders kunnen ook bepalen wie welke kosten van het kind voor zijn/haar rekening neemt (verdeling kosten).

Ouders dienen elkaar te informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen. Ouders dienen bijvoorbeeld te bepalen op welke wijze zij in de toekomst de schoolkeuzes voor hun kinderen zullen maken, hoe zij zullen handelen in geval van medische problemen bij het kind etc..

Ten slotte dient in het ouderschapsplan vermeld te worden of en op welke wijze de kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan betrokken zijn. De ouders dienen te vermelden of zij wel of niet de gewenste regeling met de kinderen besproken hebben en zij kunnen ook in het ouderschapsplan vermelden of zij rekening met de wensen van de kinderen hebben gehouden.

Er zijn diverse standaard ouderschapsplannen op internet te vinden. De specialistenverenging vFAS heeft ook een standaard ouderschapsplan ontwikkeld met welk standaardplan ons kantoor werkt. Uiteraard kan van deze standaardversie afgeweken worden. De ouders bepalen immers de inhoud van het plan. Ons kantoor kan bij de totstandkoming van het plan adviseren en ook het plan voor de ouders opstellen.

Er kunnen situaties zijn waarin het voor de ouders niet mogelijk is om een ouderschapsplan op te stellen. Uit de wet blijkt dat het in principe niet mogelijk is om een echtscheidingsprocedure aanhangig te maken als er geen ouderschapsplan overlegd kan worden.

Hierop bestaan echter wel uitzonderingen. Als bijvoorbeeld aangetoond kan worden dat de ouders wel hun best hebben gedaan om een ouderschapsplan op te stellen, kan de rechter toch het verzoek tot echtscheiding in behandeling nemen.