erkenning, ontkenning, vaderschap

Erkenning / Ontkenning vaderschap

Bij de geboorte van een kind wordt de moeder van het kind automatisch de wettige ouder. Zij wordt ook belast met het ouderlijk gezag over het kind. Een biologische vader wordt niet altijd automatisch ook de wettige vader. Indien een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan zijn de echtgenoten van rechtswege automatisch de wettige ouders van het kind. Indien een kind niet tijdens een huwelijk wordt geboren, dan zal de biologische vader door een erkenning een juridische band met het kind kunnen krijgen.

Voor de erkenning van het kind dat jonger dan 16 jaar is heeft de man de toestemming van de moeder nodig. Als een kind 12 jaar of ouder is, is ook de toestemming van het kind nodig voor een erkenning.

Als de moeder geen toestemming voor een erkenning verleent, kan de rechter verzocht worden om vervangende toestemming te verlenen.

In deze procedure is van belang of de vader wel of niet de verwekker is. De rechter zal een afweging van de belangen van de betrokkenen maken, waarbij als uitgangspunt geldt dat zowel het kind als de verwekker aanspraak erop heeft dat hun relatie rechtens wordt erkend als een familierechtelijke betrekking. Dit belang zal echter niet zo zwaar kunnen wegen dat de belangen van het kind of die van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind geschaad zouden worden als de toestemming zou worden vervangen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de erkenning van een kind ongedaan gemaakt dient te worden. Bijvoorbeeld in het geval dat een kind tijdens het huwelijk van een man en een vrouw is geboren maar de man niet de biologische vader van het kind is. De vader, de moeder of het kind zelf kan een procedure voeren tot ontkenning van het vaderschap. De moeder dient een verzoek tot ontkenning in te dienen binnen een jaar na de geboorte. De vader dient het verzoek in te dienen binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind. Een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning door het kind dient binnen drie jaar nadat het kind bekend is geworden met het feit dat de vader vermoedelijk niet zijn biologische vader is ingediend te worden. Als het kind nog minderjarig is, dan kan het verzoek tot uiterlijk drie jaar nadat het kind meerderjarig is worden ingediend.

We beschikken over de nodige ervaring om u in het gewenste proces te begeleiden en kunnen voor u de gewenste procedure aanhangig maken.